Florent Schmitt portrait 1992 Pierrette Lambert

Florent Schmit portrait 1992 Pierrette Lambert

Florent Schmitt (1870-1958) (Artist: Pierrette Lambert, 1992)

Florent Schmitt portrait 1992 Pierrette Lambert

Leave a Reply